Veelgestelde vragen

PatientSupportR

PatientSupportR is opgericht door Johan Uvin en Vincent Dupont. Hun missie? Burgers en huisartsen helpen om beter zorg te dragen voor het medisch dossier.

De besloten vennootschap naar Belgisch recht is opgericht op 20 oktober 2020. Het idee voor een Europese verhuisdienst is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder het i-DEPOT-nummer 127253.

Johan Uvin studeerde ziekenhuisverpleegkunde en ziekenhuiswetenschappen en is sinds 1989 professioneel actief in de gezondheidszorg. In 2004 richtte hij PraktijkCoach op om de zorgsector te helpen bij de digitalisering. Vandaag is PraktijkCoach uitgegroeid tot de vertrouwde ICT-partner van heel veel huisartsen, ziekenhuizen, labo’s, overheden… Als fellow aan de Vrije Universiteit Brussel deelt hij zijn kennis en expertise ook met studenten en wetenschappers.

Vincent is econoom van opleiding en intussen al meer dan 25 jaar aan de slag in het domein “ICT & health”. Hij werkte onder andere 10 jaar voor Microsoft, waar hij instond voor de health business in 13 landen in West-Europa. Recent trok hij het project Mijngezondheid als coördinator voor de federale overheid. Met dat nationale gezondheidsportaal bezorgde hij burgers in België meer inzicht in hun gezondheidsgegevens. Als partner bij BlueHealth Innovation Center zet hij ook mee zijn schouders onder innovatie in de Belgische gezondheidszorg.

Mevr. Dr. Maggie De Block, Mevr. Dr. Marleen Finoulst en Mevr. Prof. Emily Verté. Die drie sterke vrouwen van de Belgische gezondheidszorg vormen sinds kort samen de adviesraad van PatientSupportR.

Als voorvechters van patiëntenrechten gaan ze PatientSupportR bijstaan met advies over de te volgen koers en zullen ze een positief maar kritisch klankbord vormen voor de oprichters.

Mevr. Dr. Maggie De Block is huisarts (niet langer praktiserend) en gewezen federaal minister van Volksgezondheid. Onder haar beleid zetten de verschillende overheden in ons land samen www.mijngezondheid.be op, het nationale gezondheidsportaal voor burgers.

Mevr. Dr. Marleen Finoulst is huisarts (niet langer praktiserend), gewezen hoofdredacteur van het gezondheidsmagazine Bodytalk en drijvende kracht achter Gezondheid & Wetenschap, een initiatief om betrouwbare medische informatie beschikbaar te maken in “mensentaal” voor de burger.

Emily Verté is professor primary and integrated community care aan de Vrije Universiteit Brussel en UAntwerpen en stichter en coördinator van de Academie Voor De Eerste Lijn, een breed netwerk dat de eerste lijn wil versterken en ondersteunen.

Veiligheid

Alle oplossingen van PatientSupportR zijn sterk beveiligd en 100% GDPR-compliant. De manier waarop PatientSupportR gegevens verwerkt, staat gedetailleerd beschreven in de privacyverklaring die je onderaan deze pagina terugvindt.

De naam van PatientSupportR vertelt meteen ook het doel van ons bedrijf: de patiënt (de burger) ondersteunen. Vertrouwen is daarbij een cruciale factor, net zoals in de relatie tussen jou en een zorgverlener: als klant moet je erop kunnen vertrouwen dat PatientSupportR veilig en correct omgaat met jouw medische gegevens. Daarom hebben we als bedrijf van in het begin maximaal geïnvesteerd in de veiligheid van onze oplossing (“mova”-oplossing met multifactorauthenticatie) én in een strikt en 100% transparant privacybeleid. Op geen enkel moment heeft PatientSupportR toegang tot je medische gegevens.

Om uw mova-ID te kunnen bezorgen en om je de unieke codes te kunnen sturen per sms, vraagt PatientSupportR wel bepaalde persoonsgegevens (naam, mailadres, adres en telefoonnummer) op. Die worden niet met derde partijen gedeeld en worden slechts gedurende een beperkte tijd bewaard.

Medische gegevens worden versleuteld opgeslagen op het “mova” platform. Derden hebben geen toegang tot de inhoud van uw mova; uw mova is vergrendeld en kan enkel geopend worden met een unieke code die je per sms ontvangt. Alle stappen zijn trouwens beveiligd met een unieke code.

Je medische gegevens worden uitsluitend opgeslagen op onze beveiligde cloudomgeving. Behalve uiteraard bij de allerlaatste stap van de verhuisfunctie: op het moment dat je nieuwe huisarts in het buitenland je “geconverteerde” medische dossier importeert, worden je gegevens bewaard in zijn of haar digitale praktijksysteem. Ook die stap is beveiligd met een unieke sms-code.

Mova

Alle medische gegevens op “mova” van PatientSupportR komen uit het dossier bij de huisarts. PatientSupportR verwerkt of interpreteert die data op geen enkel moment.

Wat PatientSupportR doet, is het medisch dossier omzetten van het ene naar het andere bestandsformaat. Dat is nodig opdat de huisarts in een ander land je medisch dossier zou kunnen importeren in het huisartsendossier en openen. Elk land gebruikt immers een ander formaat (structuur voor gegevensopslag) voor het medisch dossier. Een huisarts uit land X kan daardoor geen medisch dossier uit land Y openen met zijn of haar digitale medische software. PatientSupportR maakt dat wél mogelijk door het medisch dossier te “converteren” naar het juiste bestandsformaat.

Doordat huisartsen internationale standaarden gebruiken voor de opslag van medische gegevens (zoals de International Classification of Primary Care of ICPC) kan PatientSupportR alle gegevens die volgens dezelfde classificatie zijn gecodeerd probleemloos omzetten van het ene naar het andere bestandsformaat. Als de gegevens niet volgens een classificatie zijn opgeslagen of als de gehanteerde classificatie verschilt tussen landen, neemt PatientSupportR bij de conversie de integrale tekst over uit het originele dossier. Op die manier gaat er zeker geen informatie verloren en gebeurt er geen foute “vertaling” tussen classificatiesystemen.

Als je jouw mova-ID verliest, stuur je het best zo snel mogelijk een bericht naar onze klantendienst. Wij deactiveren jouw mova dan vanop afstand. Daardoor worden alle gegevens automatisch vernietigd.

Om de medische gegevens van je patiënt te kunnen exporteren, dien je een export te doen van het dossier in PMF-formaat of Patient Migration Format. Deze procedure is voor elke medische software anders. Hieronder vind je een overzicht met een link naar de manual per medische software.

Als arts kan je vooraf gebruik maken van de ‘view’ om te checken welke info in het dossier van je patiënt zal geëxporteerd worden in de PMF.

Als er problemen optreden met de export of import van een medisch dossier, neemt je huisarts het best eerst contact op met de leverancier van zijn of haar huisartsenpraktijksysteem of met de nationale ondersteunende dienst voor eHealth-toepassingen voor huisartsen.

Als het probleem niet opgelost geraakt, kan je huisarts, zijn of haar softwareleverancier of de helpdesk van MOVA contacteren via +32 2 321 01 73. Samen bekijken we dan hoe we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Om je medisch dossier te verhuizen met de “mova” van PatientSupportR heb je een mobiele telefoon nodig waarop je sms’en kan ontvangen. Dat hoeft geen smartphone te zijn, elke mobiele telefoon waarmee je berichten kan ontvangen is oké.

Je zal voor elke stap in het verhuisproces een unieke code ontvangen per sms, waarmee je de stap kan “ontsluiten”. Op die manier verloopt de verhuis van je medisch dossier op de veiligst mogelijke manier.

Raadplegen

De huisarts is de auteur van uw medisch dossier. Als je vragen hebt over de inhoud van je dossier en/of als je iets wil laten aanpassen, kan je hem of haar daarover aanspreken.

In zijn of haar praktijksysteem kan je huisarts persoonlijke notities maken. Het systeem slaat die gevoelige informatie op een aparte plaats op. Wanneer jouw medisch dossier wordt geëxporteerd met het oog op een verhuis, worden die persoonlijke notities níet mee gekopieerd. Je nieuwe huisarts zal die informatie dus niet te zien krijgen. Op het moment dat onze “viewer” waarmee jij je medisch dossier thuis zelf zal kunnen inkijken klaar is, zal je die informatie ook niet kunnen zien.

Voorwaarde is wel dat de huisarts gevoelige informatie op de correcte manier opslaat, onder de persoonlijke notities.

Reizen

Voor elk medisch dossier dat je wil verhuizen, is er een aparte “mova” nodig. Op die manier worden er zeker geen gegevens door elkaar gehaald bij de omzetting van het dossier naar het juiste bestandsformaat.

Verhuizen

Vandaag de dag zou je verwachten dat de verhuis van je medisch dossier volledig digitaal kan, zonder de tussenstap via een 3de drager (zoals “mova” van PatientSupportR). Op veel plaatsen in Europa is dat inderdaad al mogelijk bij een verhuis in eigen land, doordat huisartsen binnen één land eenzelfde bestandsformaat gebruiken voor medische dossiers. Bij een verhuis naar een ander land is zo’n volledig digitale transfer niet mogelijk, doordat verschillende landen verschillende bestandsformaten gebruiken.

In de toekomst zou dat wel mogelijk moeten worden, maar daarvoor zijn er eerst protocollen en afspraken nodig op Europees niveau. Vandaag is dat nog (lang) niet aan de orde. Om je toch al de kans te geven je medisch dossier mee te nemen naar het buitenland, ontwikkelden we met PatientSupportR de “mova”-oplossing. Dankzij die oplossing krijg je zelf controle over jouw medisch dossier.

Je medisch dossier vertelt het verhaal van jouw gezondheid. Het lijkt dus logisch dat je dat verhaal mag inkijken wanneer je wil. In de meeste landen binnen Europa is dat recht ook expliciet ingeschreven in de wet. Dat recht houdt in dat je als patiënt toegang mag vragen tot je medisch dossier, recht hebt op een afschrift, vragen mag stellen over de inhoud van je dossier en eventuele fouten kan laten rechtzetten. Dat recht geldt nog niet in alle EU-lidstaten, maar organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Raad van Europa pleiten daar wel voor.

Over de digitale uitwisseling van medische gegevens zeggen patiëntenrechtenwetten in Europa veel minder, vaak doordat ze dateren van het “papieren” tijdperk. Volgens die wetten kan je dus probleemloos een papieren kopie van je medisch dossier vragen aan je huisarts, over een digitale kopie is er (nog) niets gezegd. Dat neemt niet weg dat je huisarts normaal gezien met veel plezier zal meewerken aan de digitale verhuis van jouw dossier, zowel de huisarts bij wie je vertrekt als je nieuwe huisarts. De digitale verhuis van je dossier verzekert immers dat jij ook na je verhuis zorg zal krijgen op maat van jouw medische voorgeschiedenis. En daar draait het om.

Wie “mova” bestelt bij PatientSupportR, krijgt daar ook een begeleidende brief bij om af te geven aan zijn of haar huisarts. Daarin staat het belang van de digitale verhuis van het medisch dossier voor de continuïteit van zorg uitgelegd.

Jong of oud: van zodra je huisarts een medisch dossier van je heeft, is het nuttig om dat mee te nemen als je verhuist. In dat dossier staat immers je medische voorgeschiedenis, en je nieuwe huisarts kan je beter verzorgen als hij of zij die kent.

PatientSupportR richt zich in eerste instantie op de verhuis van het medisch dossier binnen Europa. De eerste twee landen waartussen we een verhuis ondersteunen, zijn België en Nederland. Wie van België naar Nederland verhuist of omgekeerd, kan zijn of haar medisch dossier dus al meenemen.

In de volgende fase komen daar drie landen bij: Frankrijk, Spanje en Duitsland. Daarvoor zijn we momenteel de software aan het ontwikkelen, zodat je je medisch dossier kan verhuizen tussen die vijf landen. Uiteindelijk willen we verhuis van het medisch dossier ondersteunen tussen alle 27 EU-lidstaten.

Ja. Met PatientSupportR hebben we geïnvesteerd in een oplossing om je medisch dossier mee te nemen als je verhuist naar het buitenland. Daartegenover staat een kostprijs (zie website).

Andere partijen, zoals je je werkgever of je zorgverzekeraar, kunnen uiteraard bijdragen in die kost. Zij hebben er immers ook baat bij dat je altijd en overal zorg krijgt op basis van een zorgvuldig bijgehouden medisch dossier.

Als ouder of voogd kan je een “mova” bestellen voor de verhuis van het medisch dossier van je kinderen. Daarbij kan je kiezen om de unieke codes waarmee het verhuisproces is beveiligd op jouw mobiele telefoon te laten toekomen of op de telefoon van je kind.

Als je kind een zekere leeftijd heeft bereikt (bijv. 14-15 jaar), is het aangewezen dat je samen naar de huisarts gaat met de vraag om het medisch dossier mee te geven via de “mova” van PatientSupportR. De huisarts kan daar zelf ook op aandringen.

Neen. De omzetting van je medisch dossier naar het juiste bestandsformaat dien je zelf in orde te brengen. Op die manier willen we met PatienSupportR absolute veiligheid garanderen: enkel jij kan bepalen of je de medische gegevens in jouw dossier wil “converteren” naar het bestandsformaat van een ander land.

PatientSupportR heeft ervoor gezorgd dat die omzetting zo eenvoudig mogelijk is. Op jouw “mova” hebben we conversiesoftware voor jouw specifieke situatie gebrand. Die software zal je na ontgrendeling via de SMS-code de vraag of je je dossier wil “converteren” of niet. Om de conversie te starten hoef je enkel op “ja” te klikken.

Alle gestructureerde en ongestructureerde tekst wordt meegenomen als je je medisch dossier verhuist. Medische beelden vallen daar op dit moment buiten. Die zitten niet in het nationale standaardformaat dat verschillende landen hanteren voor de export en import van medische dossiers en kan PatientSupportR dus niet mee verhuizen.

Als er een link beschikbaar is naar een extern platform waarop jouw medische beelden beschikbaar zijn (bijv. PACSonWEB), wordt die wel mee gekopieerd. Je nieuwe arts en jijzelf kunnen die beelden daar dan gaan bekijken met de juiste code.

Aangezien elk land een nationaal bestandsformaat voor medische dossiers gebruikt, hoeft jouw dossier niet naar een ander formaat omgezet te worden als je verhuist in eigen land. Je nieuwe huisarts kan je dossier normaal gezien overnemen van de huisarts waarbij je vertrekt zonder dat er tussenstappen nodig zijn. Je huidige en je nieuwe huisarts staan klaar om je daarbij te helpen.

Soms blijkt de verhuis van een medisch dossier in eigen land toch niet van een leien dakje te verlopen. In dat geval kan de verhuis via “mova” van PatientSupportR een uitweg bieden. Jij of je huisarts kan daarvoor bij ons aankloppen via info@patientsupportr.eu.

De verschillende stappen van de verhuisprocedure zijn beveiligd aan de hand van unieke codes die je ontvangt per sms. Op dit moment ontvang je elk van die codes op het ene nummer dat je hebt opgegeven bij de bestelling.

We werken momenteel aan een oplossing waardoor je je telefoonnummer voor de ontvangst van de codes zal kunnen wijzigen, bijvoorbeeld omdat je van telefoonnummer bent veranderd bij de verhuis naar het buitenland.